黑彩app改余额

Th? m?i t?u tr??ng Nhan d?p k? ni?m 20 n?m xay d?ng ...

Tr??ng ??i h?c Giáo d?c tran tr?ng th?ng báo và kính m?i Anh/ Ch? c?u sinh viên, h?c viên cao h?c và NCS c?a Tr??ng v? d? L? k? ni?m 20 n?m xay d?ng và phát tri?n Tr??ng ??i h?c ...
 

Th?ng báo v? vi?c t? ch?c l?p b? sung ki?n th?c cho ...

Tr??ng ??i h?c Giáo d?c, ?HQGHN tran tr?ng th?ng báo: N?m 2020, Tr??ng ??i h?c Giáo d?c tuy?n sinh ?ào t?o 11 chuyên ngành th?c s?, 04 chuyên ngành ti?n s?. Hi?n nay, Tr??ng ??i h?c Giáo d?c - ??i ...
 

UED - T?ng c??ng qu?c t? hóa th?ng qua các d? án ...

Trong hai ngày 28 và 29/10/2019, tr??ng ??i h?c Giáo d?c-?HQGHN, ??i h?c Khoa h?c ?ng d?ng Inland-Nauy, ?H Bergen Nauy ?? t? ch?c m?t s? các ho?t ??ng ?? chính th?c kh?i ??ng d? án “Nh?ng tr?i nghi?m tiêu ...
 

Nang cao hi?u bi?t v? S?c kh?e Tam th?n ? Tr??ng h?c ...

Ngày 25/10 t?i Hà N?i, Tr??ng ??i h?c Giáo d?c – ?HQGHN ?? t? ch?c H?i th?o Qu?c t? L?n th? 5 v? S?c kh?e Tam th?n tr? em Vi?t Nam: Hi?u bi?t v? S?c kh?e Tam th?n ? Tr??ng ...
 

Xay d?ng ph?n m?m ?i?n tho?i ?ánh giá xu h??ng ngh? nghi?p ...

Ph?n m?m ?i?n tho?i ?ánh giá xu h??ng ngh? nghi?p c?a h?c sinh ???c thi?t k? d?a trên các c?ng c? ?? ???c thích nghi và xay d?ng phù h?p v?i h?c sinh Vi?t Nam theo 3 l?nh v?c: ...
 

K? ho?ch t? ch?c các ho?t ??ng k? ni?m 20 n?m truy?n ...

Tr??ng ??i h?c Giáo d?c th?ng báo ??n các ??n v? trong toàn tr??ng k? ho?ch t? ch?c các ho?t ??ng k? ni?m 20 n?m truy?n th?ng Tr??ng ??i h?c Giáo d?c – ?HQGHN (1999 – 2019) và L? K? ...

Th?ng báo v? vi?c t? ch?c l?p b? sung ki?n th?c cho ...

Tr??ng ??i h?c Giáo d?c, ?HQGHN tran tr?ng th?ng báo: N?m 2020, Tr??ng ??i h?c Giáo d?c tuy?n sinh ?ào t?o 11 chuyên ngành th?c s?, 04 chuyên ngành ti?n s?. Hi?n nay, Tr??ng ??i h?c Giáo d?c - ??i ...

Th?ng báo

 
M?i
M?i
M?i

S? ki?n

Tuy?n sinh
?ào t?o
Gi?i thi?u
Tài nguyên
Tr??ng ??i h?c giáo d?c
??a ch?: Nhà G7, s? 144 Xuan Th?y
?i?n tho?i: (024) 7301 7123
Email: education@vnu.edu.vn
 
? UED. All Rights Reserved.